Konkurs - Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Softverski inžinjering – 1 izvršilac

Datum:

Petak, Juli 2, 2021 - 13:45
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET PRIRODNIH I TEHNIČKIH NAUKA

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta

 

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka Internacionalnog univerziteta u Sarajevu za naučnonastavno zvanje višeg asistenta za naučnu oblast „Softverski inžinjering“, kako slijedi:

 

 1. Saradnik u zvanju višeg asistenta za naučnu oblast Softverski inžinjering – 1 izvršilac

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistent, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u naučnonastavna zvanja propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Uslove koje kandidat za izbor treba da ispunjava su završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) odnosno integrisani ciklus studija, te proveden izborni period u zvanju asistenta.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje višeg asistenta, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uslovom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca. 

 

Kandidati/kandidatkinje uz prijavu na konkurs obavezno prilažu sljedeće:

 

 1. Biografiju/Curriculum Vitae,
 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice važećeg pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine,
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs (dostavlja se diploma ili uvjerenje prvog i drugog ciklusa studija),
 4. Dokument kojim se dokazuje  izbor u prethodno akademsko zvanje, odnosno proveden izborni period u zvanju asistenta,
 5. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 6. Ostale dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u naučnonastavno zvanje višeg asistenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

 1. Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog kandidata prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

 

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VIŠI ASISTENT, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje, dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija neće se vraćati.

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe

Obavještenja

30 Juli

28 Juli

27 Juli

26 Juli

23 Juli

20 Juli

15 Juli

14 Juli

13 Juli

12 Juli

08 Juli

07 Juli