Konkurs - Nastavnik u zvanju docent za naučnu oblast Anglistika

Datum:

Četvrtak, Juli 1, 2021 - 11:10
Pogledajte prilog

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, te prijedloga Vijeća Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka broj: IUS-FASS-05-1193/21 od 23.06.2021. godine i Saglasnosti Senata broj: IUS-SENAT-11-1256/21 od 28.06.2021. godine, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavna zvanja

 

 

 1. Nastavnik u zvanju docent za naučnu oblast Anglistika   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

 

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a,  te općih uslova propisanih Zakonom o radu, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće

 1. Biografiju / Curriculum Vitae sa bibliografijom;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se raspisuje konkurs;
 4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 5. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni;
 6. Dokaz o ostvarenim nastavničkim sposobnostima;
 7. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje docenta u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

__________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa iskustvom u istraživanju i sudjelovanju u projektima, dobitnici priznanja, te kandidati koji imaju stečeno zvanje doktora nauka iz oblasti humanističkih nauka u polju filologije i objavljenu barem jednu knjigu iz relevantne oblasti.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj fotokopiji originala. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE DOCENTA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe