Labratorija za elektroniku


Ova laboratorija je opremljena najnovijim alatima za analognu i digitalnu elektroniku i obradu signala. Elektronska laboratorija služi studentima i omogućava im da obavljaju osnovne eksperimente tokom vježbi na relevantnim kursevima. Studenti će biti upoznati sa alatima i elektronskim tehnikama mjerenja, kao što su osciloskop, napajanje, digitalni multimetar i signal generator. Osim toga, laboratorija  obezbjeđuje studentima PLC ,mikrokontrolere  i druge tehničke instrumente za diplomske i magistarske radove.