Konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora-Politicke nauke i sociologija

Date:

Tuesday, January 21, 2020 - 10:40

 

K O N K U R S

za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora

Izbor kandidata (akademskog osoblja) vršit će se u naučnonastavno zvanje redovnog profesora za sljedeću naučnu oblast:

1. Političke nauke i sociologija ..................................................................1 nastavnik*

*Prednost imaju kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na polju „Društvene i političke teorije“.

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje redovnog profesora, pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, minimalnih uslova za izbor u gore spomenuto naučnonastavno zvanje, propisanih članom 96. Zakona i općim aktima IUS-a, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatima koji budu izabrani u akademsko zvanje redovnog profesora, IUS zaključuje ugovor na period za koji su izabrani u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca.

Kandidati uz prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

1. Biografiju/Curriculum Vitae sa bibliografijom;

2. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti;

3. Rješenje o priznavanju diplome ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu) 1);

4. Objavljene naučne radove, uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;

5. Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje;

6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;

7. Dokaz da je ostvaren originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;

8. Odluka o imenovanju za mentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje uspješno mentorstvo;

9. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju;

10. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju diplome prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili fotokopiji originala, a Univerzitet zadržava pravo da od izabranog nastavnika prilikom zaključenja ugovora o radu zahtijeva originalne dokumente odnosno ovjerene kopije istih. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti zvanje za koje se prijavljuju, u suprotnom takva

prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE REDOVNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe

Announcements

07 August

30 July

29 July

24 July

22 July

17 July

09 July

02 July

01 July

25 June

24 June

17 June

16 June

11 June

03 June