Konkurs za izbor akademskog osoblja - Anglistika

Date:

Saturday, May 29, 2021 - 17:29
View the Attachment

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 177. Statuta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu broj: IUS-SENAT-11-1980/18, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka raspisuje

Konkurs

za izbor akademskog osoblja

 1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za naučnu oblast Anglistika   -    1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uslovi: Kandidati za izbor u naučnonastavna zvanja, pored minimalnih uslova za izbor u gore navedeno naučnonastavno zvanje propisanih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:33/17, 35/20 i 40/20) i općim aktima IUS-a,  te općih uslova propisanih Zakonom o radu, trebaju vladati engleskim jezikom u pismu i govoru.

Sa kandidatom koji bude izabran u naučnonastavno zvanje, IUS zaključuje ugovor na period za koji je izabran u zvanje, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci. Za vrijeme probnog rada kandidat se obavezno evaluira od strane matičnog odsjeka odnosno fakulteta. Negativna ocjena kandidata u toku probnog rada smatra se raskidnim uvjetom u pogledu važenja ugovora o radu.

Kandidati strani državljani zaključuju ugovor o radu na određeno vrijeme, u skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju stanaca. 

Kandidati uz svojeručno potpisanu prijavu na konkurs obavezno prilažu slijedeće:

 1. Biografiju/Curriculum Vitae;
 2. Uvjerenje o državljanstvu za kandidate koji su državljani Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci), odnosno kopiju prve stranice pasoša za kandidate koji nisu državljani Bosne i Hercegovine;
 3. Diplomu ili uvjerenje o diplomiranju o stečenom odgovarajućem stepenu obrazovanja u relevantnoj naučnoj oblasti, relevantnu za izbor u akademsko zvanje za koje se kandidat prijavljuje;
 4. Rješenje o priznavanju relevantne visokoškolske kvalifikacije ili potvrda da je pokrenut proces priznavanja diplome (za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju potrebnu za izbor u zvanje stekli u inostranstvu) 1);
 5. Objavljene naučne radove ( fotokopije iz publikacija), uz naznaku publikacija u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani;
 6. Dokument kojim se dokazuje izbor u prethodno akademsko zvanje;
 7. Ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o visokom obrazovanju KS.

_________________

1) Izabrani kandidat obavezan je dostaviti rješenje o priznavanju odgovarajuće inostrane visokoškolske kvalifikacije prije zaključenja ugovora o radu odnosno prije predaje zahtjeva za izdavanje radne dozvole.

Prilikom izbora u zvanje, prednost imaju kandidati sa stečenim zvanjem doktora primijenjene lingvistike, kandidati sa višegodišnjim iskustvom izvođenja nastave na predmetima Cjeloživotno učenje i nastava engleskog jezika, Obrazovna filozofija i nastava engleskog jezika, Primijenjena lingvistika i Lingvističke škole i pravci, te kandidati koji imaju ostvarene naučne rezultate iz polja andragogije u nastavi stranog jezika i mjerenja leksičke i sintaktičke složenosti u upotrebi stranog jezika.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjernoj fotokopiji originala. U toku postupka izbora, Komisija može zahtijevati dostavu dodatnih dokumenata od prijavljenih kandidata.

Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE VANREDNOG PROFESORA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“, te naznakom fakulteta i naučne oblasti za koju se kandidat prijavljuje dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71 210 Ilidža, Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

 • English
 • Bosanski
 • Türkçe